Algemene voorwaarden rederij Kaag Cruise

Deze voorwaarden gelden voor overeenkomsten tot levering door of in opdracht van Rederij Kaag Cruise van goederen of diensten zoals maar niet beperkt tot vaar – of cateringdiensten aan afnemer van die goederen of diensten, hierna tezamen aangeduid als ‘levering van diensten’. Afwijkingen van de voorwaarden verbinden Rederij Kaag Cruise slechts indien zij schriftelijk door Rederij Kaag Cruise zijn aanvaard. Niet handhaving van een bepaling door Rederij Kaag Cruise in een concreet geval brengt geen verval van de bepaling mee.

Totstandkoming overeenkomst
1.1 Een offerte van Rederij Kaag Cruise is vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
1.2 Een overeenkomst komt pas dan tot stand indien Rederij Kaag Cruise hierover een
bevestiging heeft gestuurd.
1.3 Indien de bevestiging door afnemer niet ondertekend teruggestuurd is, behoudt Rederij Kaag Cruise zich het recht voor de bevestiging als vervallen te beschouwen.

2. Levering
2.1 Rederij Kaag Cruise streeft ernaar de levering van de dienst te doen plaatsvinden zoals schriftelijk is overeengekomen.
Een tijdsoverschrijding en meer in het algemeen het tekortschieten in de nakoming van een verplichting kan aan Rederij Kaag Cruise alleen worden toegerekend, indien de oorzaak daarvan een omstandigheid is die rechtens voor risico van Rederij Kaag Cruise komt.
Voor risico van Rederij Kaag Cruise komen in ieder geval niet stakingen, blokkades, transportvertragingen, overheidsmaatregelen waaronder ook vallen vaarverboden of omleidingen, extreme drukte of extreem hoog water, stremmingen van waterwegen, brand of explosie, extreme weersomstandigheden waaronder ook valt strenge vorst, uitval van energie, machinebreuk, tekort aan grondstoffen, uitstroom van gevaarlijke stoffen, ook wanneer deze omstandigheden zich bij toeleveranciers of hulppersonen van Rederij Kaag Cruise voordoen en daardoor de nakoming van haar verplichtingen wordt verhinderd of bemoeilijkt.
2.2 Op de afnemer rust een afnameplicht.
2.3 De afnemer kan geen rechten ontlenen aan een voorkeur naar type schip of schipper.
2.4 Indien door omstandigheden onverhoopt geen schepen beschikbaar zijn heeft Rederij Kaag Cruise het recht om, na overleg met de klant, een redelijk alternatief te bieden met één of meerdere schepen van een ander bedrijf.
2.5 Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst aan de zijde van Rederij Kaag Cruise dient – op straffe van verval van alle rechten ter zake – door afnemer binnen 7 dagen schriftelijk te worden gemeld.

3. Prijs en betaling
3.1 Prijzen, ook in offertes, zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
3.2 Ingeval van catering of indien de prijzen afhankelijk zijn van het aantal personen, is het aantal personen zoals overeengekomen in de bevestiging van Rederij Kaag Cruise bepalend voor de facturering. Eventuele wijzigingen in het aantal personen dienen altijd schriftelijk en tot uiterlijk 72 uur voor vertrek te worden doorgegeven aan Rederij Kaag Cruise. Rederij Kaag Cruise behoudt zich het recht voor om in voornoemd geval de prijzen aan te passen.
3.3 Aanbetalingen, vermeld in de bevestiging, dienen op de vermelde datum ontvangen te zijn op de rekening van Rederij Kaag Cruise. Bij het niet nakomen van deze betalingstermijn kan Rederij Kaag Cruise eenzijdig de overeenkomst verbreken.
3.5 Als tijdens de levering van de dienst in overleg wordt besloten deze te verlengen of uit te breiden dan wordt het daarvoor geldende tarief in rekening gebracht.
3.6 Betaling vindt plaats in Euro’s op basis van een door Rederij Kaag Cruise aan afnemer toe te zenden factuur. Betaling van de factuur dient op uiterlijk de vervaldag aan Rederij Kaag Cruise te zijn voldaan. Er kan geen verrekening plaatsvinden met tegenvorderingen.
3.7 Alle kosten, verbonden aan de inning van de niet of niet op tijd betaalde facturen zijn voor rekening van de afnemer. Indien afnemer met betaling in verzuim is, is Rederij Kaag Cruise gerechtigd een wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de afnemer in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag.

4. Annulering
4.1 Indien de afnemer de overeenkomst wil annuleren, moet hij Rederij Kaag Cruise hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen. Boot huur en arrangementen kunnen tot 21 dagen voor de afvaart kosteloos worden geannuleerd, catering tot 14 dagen voor afvaart. Daarna wordt 100% in rekening gebracht.

5. Aansprakelijkheid en schade
5.1 De afnemer is aansprakelijk voor de (mede) personen die van de dienst gebruik maken alsmede voor goederen of dieren die afnemer of genoemde personen bij zich hebben. De afnemer dient ervoor te zorgen dat aanwijzingen van de schipper, waaronder maar niet beperkt tot aanwijzingen tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van Rederij Kaag Cruise, direct worden opgevolgd. Niet nakoming van het bepaalde of enig ander doen of nalaten van afnemer of genoemde personen waardoor schade ontstaat, leidt voor de afnemer tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
5.2 Rederij Kaag Cruise aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade aan goederen die afnemer of andere genoemde personen bij zich hebben tijdens het afnemen van de dienst.
5.3 Rederij Kaag Cruise aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk of geestelijk letsel van afnemer of andere genoemde personen of dieren.
5.4 Rederij Kaag Cruise aanvaardt wel aansprakelijkheid als bovengenoemde gebeurtenissen het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Rederij Kaag Cruise.
5.5 Indien een derde Rederij Kaag Cruise aanpreekt voor schade die het gevolg is van een omstandigheid, die in de verhouding tussen Rederij Kaag Cruise en afnemer aan laatstgenoemde is toe te rekenen, vrijwaart afnemer Rederij Kaag Cruise hierbij geheel tegen deze vordering van de derde en vergoedt aan Rederij Kaag Cruise alle kosten, die voor Rederij Kaag Cruise aan het verweer tegen die vordering zijn verbonden.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
6.1 Op de overeenkomst, inclusief het tot stand komen daarvan, en eventuele aanvullingen daarop is alleen het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de bevoegde rechter te Amsterdam (NL) de aangewezen rechter.

Kaag Cruise Haarlemsestraat 10  2587RA Den Haag

Laatste update: 31-5-2018